MAGKANTAHAN TAYO NG PILIPINO
MULA SA JAPANESE HIT SONGS

{


Enjoy your favorite Japanese hit songs in Pilipino.
Original Pilipino Lyrics are now featured in BMB(UGA,B-kara, neon-R) and BeMAX's KARAOKE.
Pilipino lyrics are faithful translations of Japanese original.
High quality original recordings by top Plilipino singers in Japan.
An excellent treat for both Pilipino and Japanese.
Minus one is also available by separate package!

Vol.1 SongTitle

Vol.2 SongTitle

GT card

Order

Ang CD-BOOK na ito ay isa ring napakaganda at bukod tanging regalo na maaari ninyong ibigay hindi lamang sa inyong mga kaibigang Hapon at Pilipino kundi pati na rin sa inyong mga mahal sa buhay. Tamang-tamang ito sa kahit na anong klaseng okasyon. Birthday man, Pasko, Valentine o isang remembrance man lamang.

TOP Page